Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Judith Stoep

Judith Stoep is werkzaam als docent, onderzoeker en liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van Radboud Universiteit. Haar interesse voor het jonge kind komt voort uit het promotie-onderzoek dat ze deed naar de ontwikkeling van leesvaardigheid bij kinderen uit verschillende sociaaleconomische groepen, en het inzicht dat hieruit voortkwam dat het zinvol is om bij jonge kinderen een basis te leggen voor geletterdheid.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft daarom haar aandacht, met onderwerpen als taalstimulering, voorlezen en professionalisering van pedagogisch medewerkers. Ze heeft daarnaast praktijkgericht onderzoek gedaan naar interventies voor kinderen met spraak-, taal- en communicatiestoornissen (cluster-2). Haar ervaringen op dit terrein zet ze in bij vraagstukken rondom Passend Onderwijs; ze was bijvoorbeeld penvoerder (vanuit het Expertisecentrum Nederlands) van verschillende kortlopende NRO-onderwijsonderzoeken.

Leer Dorien Stolwijk kennen

Judith Stoep

Netwerklid