HJK 45 jaar: inspiratie voor morgen

pp.10-13_Beets Kessens_HJK september 2017_SpelenTerugbladerend door 45 jaargangen valt het op dat HJK steeds, passend in de tijd, een platform is voor het delen van goede praktijken en belangrijke wetenschappelijke inzichten. Zo zorgt HJK al 45 jaar voor inspiratie! En we blijven dit doen! Want werken met jonge kinderen vraagt specifieke kennis. Daarom blikken we vooruit en gaan we in op wat HJK in de komende vijf jaar wil bereiken: wat kan HJK in deze jaren bijdragen aan de ontwikkeling van professionals die werken met jonge kinderen?

Mensen ontwikkelen zich in de eerste zeven jaar van hun leven razendsnel. Het is haast ongelofelijk om te zien dat baby’s zó afhankelijk ter wereld komen en binnen zeven jaar zó snel groeien tot jonge mensen met eigen persoonlijkheden met hun voorkeuren, talenten en mogelijkheden. De verwondering voor de wereld om hen heen is de motor van hun ontwikkeling. Oók groot willen worden maakt dat jonge kinderen vanuit die verwondering actief ingaan op de uitnodiging van die omringende wereld. Dit vraagt van professionals de vakbekwaamheid om met diezelfde verwondering naar de wereld te kunnen kijken om te begrijpen wat het jonge kind bezighoudt. Het vraagt een open houding en geconcentreerde en alerte aandacht en specifieke kennis om de acties van het jonge kind passend bij zijn speel- en onderwijsbehoeften te begeleiden. Het waarborgen van goed onderwijs aan het jonge kind vraagt van professionals voortdurende reflectie op hun kennis, hun handelen en hun houding. Daardoor zijn zij hopelijk in staat om op basis van hun specialisme een serieuze gesprekspartner te zijn voor directies, besturen en inspectie. Zo kunnen zij het spelen, dat essentieel is voor deze ontwikkelingsperiode, onderbouwen en verantwoorden. Daarom blikken we in dit artikel niet terug, maar vooruit, op 50 jaar HJK. We bespreken welke bijdrage HJK wil leveren om jou, óók de komende vijf jaar, te inspireren voor jouw werk van ‘morgen’.

Kennis en ervaring delen
Er zijn nogal wat actuele ontwikkelingen in de wereld van het jonge kind waarbij het delen van kennis en ervaring met professionals nuttig is. Zo gaan bijvoorbeeld op veel scholen de deuren letterlijk open en wordt er hard gewerkt aan het bouwen van een integraal kindcentrum (IKC) of brede school. De een is al ver in deze ontwikkeling en de ander begint; leerkrachten van de onderbouw zetten de eerste stappen in bijvoorbeeld het samenwerken met de pedagogisch medewerkers van de naburige peuterspeelzaal, kinderdagopvangvoorziening en buitenschoolse opvang. Het bieden van passende begeleiding en onderwijs aan jonge kinderen met specifieke behoeften binnen de Wet passend onderwijs is nog zo’n actueel thema waarbij we elkaars kennis en ervaringen goed kunnen gebruiken. Dat we bij die begeleiding en dat onderwijs het spel en het spelen (weer) als uitgangspunt moeten nemen, daarvan zijn de meesten overtuigd. Jonge kinderen staan spelend in de wereld en zó worden zij wijs. Die eerste zeven jaren vormen de basis van hun ontwikkeling. Hoe we vervolgens ons onderwijsaanbod op dat spelen kunnen afstemmen en hoe onze rol als professional daarbij vorm en inhoud krijgt, is eveneens een actueel punt van aandacht. Ook daarbij is het fijn te kunnen putten uit inzichten van anderen: van professionals uit de praktijk, van wetenschappers van nu en toen, van beleidsmakers, van opleiders en begeleiders. HJK wil hier ook de komende tijd op inspelen en krachten bundelen.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.