Emotionele steun bieden

De LeilindeHoewel er sinds enige tijd een kentering zichtbaar is, worden nog steeds veel jonge kinderen in de groep 1 tot en met 3 te vroeg geconfronteerd met een verschoolsing van hun leeromgeving. Een deel van deze leerlingen blijkt sociaal-emotioneel en gedragsmatig moeite te hebben om aan de hoge verwachtingen van de basisschool te voldoen. In de afgelopen decennia rapporteerden diverse studies dat 10 tot 15 procent van de leerlingen (niet klinische) gedragsproblemen heeft. Een voorzichtige schatting is dat het in Nederland om zo’n 10 procent van de leerlingen gaat die te maken heeft met vroege aanpassingsproblemen op school. Wat kun je er als kleuterleerkracht aan doen om kinderen met aanpassingsproblematiek op tijd op te merken en de juiste aandacht te geven?

In de transitie van kleuter naar jong schoolkind bepalen (en voorspellen) gedragsmatige aspecten, sociale competenties, zelfregulatie en communicatieve vaardigheden voor een groot deel hoe de aanpassing aan school verloopt. Uit diverse studies is gebleken dat vroege aanpassingsproblemen niet vanzelf verdwijnen wanneer kinderen ouder worden. Integendeel, deze blijven gedurende de gehele schoolperiode bestaan. We weten ook dat er vanwege vroege aanpassingsproblematiek op verschillende ontwikkelingsgebieden problemen kunnen ontstaan. Zo laat onderzoek zien dat probleemgedrag in gestructureerde leersituaties slechte(re) resultaten op geletterdheid en gecijferdheid voorspellen (met gestructureerde leersituaties wordt het schoolse leren bedoeld, eigenlijk al het leren op school, ongeacht de didactische aanpak. Probleemgedrag in de klas is een voorspeller voor minder goede cognitieve leerprestaties). Naast de sociale ontwikkeling kan door de sterke wisselwerking met de omgeving de persoonsvorming in de knel komen. In het ergste geval kan al bij zeer jonge kinderen een gevoel van hulpeloosheid worden aangeleerd, want impliciet is de boodschap bij elke keer als ze iets fout doen dat ze het niet kunnen. En dat zou een slechte start zijn op de basisschool.

Gedrag op school
In algemene zin bestaat voor leerkrachten gewenst gedrag uit ‘onderwijsgeschikt gedrag’, zoals instructies opvolgen, aandacht richten, goed meedoen, samen kunnen spelen en je goed gedragen. Hierbij merken wij op dat ‘onderwijsgeschikt gedrag’ niet als voorwaarde voor leren op school moet worden gezien, maar als een belangrijk leerdoel op zich. Denk aan: ‘leren leren’ en meta-cognitieve leervaardigheden. Bij storend of ‘onderwijs belemmerend gedrag’ denken we aan: praten tijdens de instructie, snel afgeleid zijn, irritante geluiden maken of continu wiebelen op de stoel. Het gedrag varieert in ernst en intensiteit; het is een continuüm dat loopt van storend, ongehoorzaam tot agressief gedrag (Van Doorn & Verheij, 2008). Vooral externaliserend probleemgedrag zorgt vaak, door bijvoorbeeld de vele onderbrekingen tijdens instructie, voor irritatie en onrust in de klas. Het kan leiden tot ronduit oppositioneel en/of agressief gedrag naar de leerkracht of medeleerlingen en uiteindelijk tot een onveilige groepssfeer. Leerkrachten kunnen in dergelijke situaties vaak handelingsverlegenheid ervaren of het opvatten als een persoonlijk falen. Het is daarom zaak om tijdig te signaleren en accuraat te handelen (zo nodig hulp in te roepen) voordat de zaak gaat ontsporen.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.